BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Dung lượng kết nối

Tháng Năm
Bảng số liệu   Sơ đồ kết nối
Dung lượng kênh và hướng kết nối tháng 7/2017

Đơn vị

Hướng kết nối

Dung lượng (Mbps)

Tổng dung lượng

(Mbps)

KẾT NỐI QUỐC TẾ

KẾT NỐI TRONG NƯỚC