BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu Biểu đồ

Biều đồ số lượng tên miền .vn đang duy trì đến tháng 5/2015.

Biều đồ thị phần tên miền .vn đang duy trì đến tháng 5/2015.