BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ
Số lượng tên miền .vn đang duy trì đến tháng 5/2015.

Loại tên miền

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Tổng số tên miền 314227 100
com.vn 117782 37.48
net.vn 7268 2.31
org.vn 2989 0.95
gov.vn 1659 0.52
int.vn 22 0.00
edu.vn 15761 5.01
pro.vn 446 0.14
ac.vn 147 0.04
name.vn 3663 1.16
biz.vn 442 0.14
health.vn 86 0.02
info.vn 733 0.23
Tên miền cấp 2 .vn 162380 51.67
Đuôi tỉnh thành 849 0.27