BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ
Bảng số liệu tên miền .vn đang duy trì

Tháng/Năm

Tổng số tên miền

Tốc độ tăng trưởng (%)

So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2015 301646 0.83 13.21
2/2015 303407 0.58 13.01
3/2015 308678 1.73 12.76
4/2015 311272 0.84 12.76
5/2015 314227 0.94 13.07