BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu Biểu đồ

 Biểu đồ phát triển tên miền tháng 4/2015.

 Biểu đồ thị phần tên miền tháng 4/2015.