BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ
Tình hình phát triển số lượng tên miền .vn tháng 4/2015.

Loại tên miền

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Tổng số tên miền 594598 100
com.vn 227728 38.29
gov.vn 2635 0.44
int.vn 41 0.00
edu.vn 25994 4.37
ac.vn 267 0.04
net.vn 13652 2.29
org.vn 5371 0.90
name.vn 16709 2.81
pro.vn 1227 0.20
biz.vn 749 0.12
health.vn 164 0.02
info.vn 1614 0.27
Tên miền cấp 2.vn 296496 49.86
Đuôi tỉnh thành 1951 0.32