BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ
Bảng số liệu tình hình phát triển tên miền .vn.

Tháng/Năm

Tổng số tên miền

Tốc độ tăng trưởng (%)

So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2015 568025 1.54 23.49
2/2015 573308 0.93 22.98
3/2015 584543 1.95 22.78
4/2015 594598 1.72 22.55