BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ 1   Biểu đồ 2  

 Biểu đồ phát triển tên miền tiếng Việt theo tháng.

Biểu đồ phát triển tên miền tiếng Việt theo năm.