BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ
Bảng số liệu tình hình phát triển tên miền tiếng Việt.

Tháng/Năm

Tổng số tên miền

Tốc độ tăng trưởng (%)

So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2015 976513 -0.17 2.14
2/2015 961585 -1.52 0.12
3/2015 953295 -0.86 -1.46
4/2015 941720 -1.21 -3.18
5/2015 1071163 13.74 8.26