BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ  

Biểu đồ số lượng tên miền tiếng Việt sử dụng dịch vụ Web Template theo tháng

Biểu đồ số lượng tên miền tiếng Việt sử dụng dịch vụ Web Redirect theo tháng

Biểu đồ số lượng tên miền tiếng Việt sử dụng dịch vụ DNS Hosting theo tháng

Biểu đồ số lượng tên miền tiếng Việt sử dụng dịch vụ chuyển giao máy chủ DNS theo tháng