BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Bảng số liệu   Biểu đồ
Bảng số liệu tình hình phát triển tên miền tiếng Việt sử dụng dịch vụ

Tháng/Năm

Số lượng tên miền tiếng Việt sử dụng dịch vụ

Web Template Web Redirect DNS Hosting Chuyển giao máy chủ DNS
1/2015 51974 81261 42420 1141
2/2015 52325 82382 44437 1337
3/2015 52755 83818 41955 1445
4/2015 53117 84342 43415 750