BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 1/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 233951 54.12%
.com.vn 154462 35.73%
.edu.vn 19734 4.57%
.net.vn 9116 2.11%
.name.vn 7068 1.64%
.org.vn 3057 0.71%
.gov.vn 1929 0.45%
.[tỉnh thành].vn 903 0.21%
.info.vn 879 0.20%
.pro.vn 529 0.12%
.biz.vn 397 0.09%
.ac.vn 132 0.03%
.health.vn 84 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 432265 100%