BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 4/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 240479 54.44%
.com.vn 157054 35.55%
.edu.vn 20437 4.63%
.net.vn 9191 2.08%
.name.vn 6616 1.50%
.org.vn 3060 0.69%
.gov.vn 1954 0.44%
.[tỉnh thành].vn 922 0.21%
.info.vn 898 0.20%
.pro.vn 514 0.12%
.biz.vn 396 0.09%
.ac.vn 129 0.03%
.health.vn 81 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 441755 100%