BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 6/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 244421 54.50%
.com.vn 158191 35.27%
.edu.vn 20506 4.57%
.net.vn 9158 2.04%
.name.vn 8284 1.85%
.org.vn 3052 0.68%
.gov.vn 1957 0.44%
.[tỉnh thành].vn 904 0.20%
.info.vn 878 0.20%
.pro.vn 505 0.11%
.biz.vn 392 0.09%
.ac.vn 125 0.03%
.health.vn 88 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 448485 100%