BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 10/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 254248 55.22%
.com.vn 161615 35.10%
.edu.vn 20609 4.48%
.net.vn 9183 1.99%
.name.vn 6887 1.50%
.org.vn 3020 0.66%
.gov.vn 1970 0.43%
.[tỉnh thành].vn 890 0.19%
.info.vn 865 0.19%
.pro.vn 475 0.10%
.biz.vn 398 0.09%
.ac.vn 129 0.03%
.health.vn 100 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 460412 100%