BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 9/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 251017 55.05%
.com.vn 160342 35.16%
.edu.vn 20511 4.50%
.net.vn 9223 2.02%
.name.vn 7026 1.54%
.org.vn 3024 0.66%
.gov.vn 1971 0.43%
.[tỉnh thành].vn 873 0.19%
.info.vn 859 0.19%
.pro.vn 480 0.11%
.biz.vn 399 0.09%
.ac.vn 126 0.03%
.health.vn 97 0.02%
.int.vn 23 0.01%
Tổng số tên miền 455971 100%