BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 2/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 233587 54.22%
.com.vn 153879 35.72%
.edu.vn 19797 4.60%
.net.vn 9034 2.10%
.name.vn 6586 1.53%
.org.vn 3040 0.71%
.gov.vn 1931 0.45%
.[tỉnh thành].vn 900 0.21%
.info.vn 868 0.20%
.pro.vn 519 0.12%
.biz.vn 397 0.09%
.ac.vn 130 0.03%
.health.vn 85 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 430777 100%