BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 12/2017.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 232713 54.06%
.com.vn 153958 35.77%
.edu.vn 19311 4.49%
.net.vn 9276 2.15%
.name.vn 7249 1.68%
.org.vn 3065 0.71%
.gov.vn 1919 0.45%
.[tỉnh thành].vn 903 0.21%
.info.vn 890 0.21%
.pro.vn 537 0.12%
.biz.vn 395 0.09%
.ac.vn 131 0.03%
.health.vn 83 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 430454 100%