BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 7/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 246240 54.64%
.com.vn 158800 35.23%
.edu.vn 20461 4.54%
.net.vn 9187 2.04%
.name.vn 8094 1.80%
.org.vn 3039 0.67%
.gov.vn 1962 0.44%
.[tỉnh thành].vn 888 0.20%
.info.vn 881 0.20%
.pro.vn 504 0.11%
.biz.vn 390 0.09%
.ac.vn 129 0.03%
.health.vn 94 0.02%
.int.vn 23 0.01%
Tổng số tên miền 450692 100%