BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 5/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 242399 54.49%
.com.vn 157403 35.38%
.edu.vn 20455 4.60%
.net.vn 9156 2.06%
.name.vn 7508 1.69%
.org.vn 3049 0.69%
.gov.vn 1957 0.44%
.[tỉnh thành].vn 906 0.20%
.info.vn 889 0.20%
.pro.vn 510 0.11%
.biz.vn 393 0.09%
.ac.vn 127 0.03%
.health.vn 86 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 444862 100%