BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 3/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 238155 54.35%
.com.vn 156103 35.63%
.edu.vn 20207 4.61%
.net.vn 9169 2.09%
.name.vn 6553 1.50%
.org.vn 3066 0.70%
.gov.vn 1938 0.44%
.[tỉnh thành].vn 906 0.21%
.info.vn 901 0.21%
.pro.vn 518 0.12%
.biz.vn 402 0.09%
.ac.vn 131 0.03%
.health.vn 84 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 438157 100%