BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 9/2017.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 225013 53.76%
.com.vn 150303 35.91%
.edu.vn 18345 4.38%
.net.vn 9371 2.24%
.name.vn 7642 1.83%
.org.vn 3017 0.72%
.gov.vn 1893 0.45%
.info.vn 903 0.22%
.[tỉnh thành].vn 891 0.21%
.pro.vn 516 0.12%
.biz.vn 403 0.10%
.ac.vn 132 0.03%
.health.vn 82 0.02%
.int.vn 23 0.01%
Tổng số tên miền 418534 100%