BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 11/2017.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 230344 53.96%
.com.vn 152954 35.83%
.edu.vn 18899 4.43%
.net.vn 9320 2.18%
.name.vn 7452 1.75%
.org.vn 3049 0.71%
.gov.vn 1900 0.45%
.info.vn 905 0.21%
.[tỉnh thành].vn 895 0.21%
.pro.vn 532 0.12%
.biz.vn 399 0.09%
.ac.vn 131 0.03%
.health.vn 84 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 426888 100%