BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 8/2017.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 222751 53.64%
.com.vn 149409 35.98%
.edu.vn 18179 4.38%
.net.vn 9387 2.26%
.name.vn 7679 1.85%
.org.vn 3015 0.73%
.gov.vn 1874 0.45%
.info.vn 903 0.22%
.[tỉnh thành].vn 889 0.21%
.pro.vn 517 0.12%
.biz.vn 401 0.10%
.ac.vn 136 0.03%
.health.vn 82 0.02%
.int.vn 23 0.01%
Tổng số tên miền 415245 100%