BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 10/2017.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 227629 53.86%
.com.vn 151552 35.86%
.edu.vn 18563 4.39%
.net.vn 9318 2.20%
.name.vn 7647 1.81%
.org.vn 3032 0.72%
.gov.vn 1894 0.45%
.info.vn 909 0.22%
.[tỉnh thành].vn 899 0.21%
.pro.vn 520 0.12%
.biz.vn 398 0.09%
.ac.vn 132 0.03%
.health.vn 84 0.02%
.int.vn 24 0.01%
Tổng số tên miền 422601 100%