BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 8/2018.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8301 61.28%
.com.vn 4348 32.10%
.edu.vn 499 3.68%
.net.vn 255 1.88%
.org.vn 50 0.37%
.gov.vn 28 0.21%
.[tỉnh thành].vn 21 0.16%
.name.vn 19 0.14%
.info.vn 16 0.12%
.biz.vn 5 0.04%
.health.vn 4 0.03%
.pro.vn 1 0.01%
.int.vn 0 0.00%
.ac.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 13547 100%