BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 5/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 200884 45.16%
Miền Trung 30359 6.82%
Miền Nam 194538 43.73%
Nước ngoài 19081 4.29%
Tổng cộng 444862 100%