BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 1/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 188431 43.59%
Miền Trung 30541 7.07%
Miền Nam 194380 44.97%
Nước ngoài 18913 4.38%
Tổng cộng 432265 100%