BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 3/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 189352 43.22%
Miền Trung 30901 7.05%
Miền Nam 198804 45.37%
Nước ngoài 19100 4.36%
Tổng cộng 438157 100%