BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 9/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 200787 44.04%
Miền Trung 32118 7.04%
Miền Nam 203973 44.73%
Nước ngoài 19093 4.19%
Tổng cộng 455971 100%