BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 7/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 199085 44.17%
Miền Trung 31878 7.07%
Miền Nam 200502 44.49%
Nước ngoài 19227 4.27%
Tổng cộng 450692 100%