BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 10/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 202422 43.97%
Miền Trung 32595 7.08%
Miền Nam 206277 44.80%
Nước ngoài 19118 4.15%
Tổng cộng 460412 100%