BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 8/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 200467 44.16%
Miền Trung 31831 7.01%
Miền Nam 202771 44.67%
Nước ngoài 18910 4.17%
Tổng cộng 453979 100%