BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 11/2017.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 186213 43.62%
Miền Trung 29839 6.99%
Miền Nam 192050 44.99%
Nước ngoài 18786 4.40%
Tổng cộng 426888 100%