BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 9/2017.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 182376 43.57%
Miền Trung 28776 6.88%
Miền Nam 188745 45.10%
Nước ngoài 18637 4.45%
Tổng cộng 418534 100%