BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 11/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 202886 43.79%
Miền Trung 33035 7.13%
Miền Nam 208183 44.93%
Nước ngoài 19224 4.15%
Tổng cộng 463328 100%