BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 9/2017.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 114000 27.24% 1
MATBAO 93531 22.35% 2
FPT Telecom 53061 12.68% 3
GMO RUNSYSTEM 38624 9.23% 4
NHANHOA 34868 8.33% 5
iNET 20466 4.89% 6
VNPT 19905 4.76% 7
ESC 14682 3.51% 8
HI-TEK 12009 2.87% 9
GLTEC 7077 1.69% 10
SPT 2927 0.70% 11
WebNIC 2702 0.65% 12
Instra 1795 0.43% 13
EuroDNS 1734 0.41% 14
InterNetX 1099 0.26% 15
Tổng số (*) 418480 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam