BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 8/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 167141 36.82% 1
MATBAO 103703 22.85% 2
GMO RUNSYSTEM 54548 12.02% 3
NHANHOA 45349 9.99% 4
iNET 26573 5.85% 5
VNPT 18465 4.07% 6
ESC 15837 3.49% 7
HI-TEK 11608 2.56% 8
WebNIC 3361 0.74% 9
SPT 2714 0.60% 10
Instra 1878 0.41% 11
EuroDNS 1505 0.33% 12
InterNetX 1243 0.27% 13
Tổng số (*) 453925 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam