BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 5/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 163684 36.80% 1
MATBAO 100656 22.63% 2
GMO RUNSYSTEM 50262 11.30% 3
NHANHOA 43780 9.84% 4
iNET 25554 5.74% 5
VNPT 19244 4.33% 6
ESC 16183 3.64% 7
HI-TEK 11785 2.65% 8
WebNIC 3159 0.71% 9
SPT 2825 0.64% 10
GLTEC 2824 0.63% 11
Instra 1863 0.42% 12
EuroDNS 1766 0.40% 13
InterNetX 1223 0.27% 14
Tổng số (*) 444808 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam