BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 11/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 170862 36.88% 1
MATBAO 106727 23.04% 2
GMO RUNSYSTEM 56280 12.15% 3
NHANHOA 46621 10.06% 4
iNET 29468 6.36% 5
VNPT 17680 3.82% 6
ESC 15141 3.27% 7
HI-TEK 9686 2.09% 8
WebNIC 3491 0.75% 9
SPT 2616 0.56% 10
Instra 1940 0.42% 11
EuroDNS 1505 0.32% 12
InterNetX 1257 0.27% 13
Tổng số (*) 463274 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam