BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 10/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 169581 36.84% 1
MATBAO 105941 23.01% 2
GMO RUNSYSTEM 55510 12.06% 3
NHANHOA 46174 10.03% 4
iNET 29034 6.31% 5
VNPT 17928 3.89% 6
ESC 15704 3.41% 7
HI-TEK 9702 2.11% 8
WebNIC 3444 0.75% 9
SPT 2688 0.58% 10
Instra 1908 0.41% 11
EuroDNS 1498 0.33% 12
InterNetX 1246 0.27% 13
Tổng số (*) 460358 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam