BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 7/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 165167 36.65% 1
MATBAO 102641 22.78% 2
GMO RUNSYSTEM 53828 11.94% 3
NHANHOA 44737 9.93% 4
iNET 26214 5.82% 5
VNPT 18674 4.14% 6
ESC 16818 3.73% 7
HI-TEK 11676 2.59% 8
WebNIC 3278 0.73% 9
SPT 2734 0.61% 10
Instra 1870 0.41% 11
EuroDNS 1773 0.39% 12
InterNetX 1228 0.27% 13
GLTEC 0 0.00% 14
Tổng số (*) 450638 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam