BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 11/2017.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 118383 27.74% 1
MATBAO 95747 22.43% 2
FPT Telecom 50961 11.94% 3
GMO RUNSYSTEM 40411 9.47% 4
NHANHOA 36381 8.52% 5
iNET 21028 4.93% 6
VNPT 19713 4.62% 7
ESC 14929 3.50% 8
HI-TEK 11938 2.80% 9
GLTEC 7016 1.64% 10
SPT 2849 0.67% 11
WebNIC 2815 0.66% 12
Instra 1777 0.42% 13
EuroDNS 1739 0.41% 14
InterNetX 1147 0.27% 15
Tổng số (*) 426834 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam