BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 1/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 122531 28.35% 1
MATBAO 97228 22.50% 2
FPT Telecom 42942 9.94% 3
GMO RUNSYSTEM 41854 9.68% 4
NHANHOA 40419 9.35% 5
iNET 23424 5.42% 6
VNPT 19436 4.50% 7
ESC 14893 3.45% 8
HI-TEK 11861 2.74% 9
GLTEC 7159 1.66% 10
WebNIC 2947 0.68% 11
SPT 2789 0.65% 12
Instra 1799 0.42% 13
EuroDNS 1731 0.40% 14
InterNetX 1198 0.28% 15
Tổng số (*) 432211 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam