BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 9/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 167817 36.81% 1
MATBAO 104726 22.97% 2
GMO RUNSYSTEM 54692 12.00% 3
NHANHOA 45627 10.01% 4
iNET 28456 6.24% 5
VNPT 18197 3.99% 6
ESC 15792 3.46% 7
HI-TEK 9858 2.16% 8
WebNIC 3404 0.75% 9
SPT 2700 0.59% 10
Instra 1892 0.41% 11
EuroDNS 1506 0.33% 12
InterNetX 1250 0.27% 13
Tổng số (*) 455917 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam