BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 3/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 160706 36.68% 1
MATBAO 98991 22.60% 2
GMO RUNSYSTEM 43247 9.87% 3
NHANHOA 42451 9.69% 4
iNET 24778 5.66% 5
VNPT 19569 4.47% 6
ESC 15122 3.45% 7
HI-TEK 11835 2.70% 8
GLTEC 8864 2.02% 9
WebNIC 3056 0.70% 10
SPT 2849 0.65% 11
Instra 1831 0.42% 12
FPT Telecom 1822 0.42% 13
EuroDNS 1763 0.40% 14
InterNetX 1219 0.28% 15
Tổng số (*) 438103 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam