BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 11/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4612 45808 34.72% 1
MATBAO 3176 34377 26.06% 2
GMO RUNSYSTEM 2080 19879 15.07% 3
NHANHOA 1425 15269 11.57% 4
iNET 937 9456 7.17% 5
ESC 187 4049 3.07% 6
WebNIC 73 689 0.52% 7
Instra 64 361 0.27% 8
HI-TEK 31 531 0.40% 9
SPT 31 284 0.22% 10
InterNetX 18 245 0.19% 11
EuroDNS 15 183 0.14% 12
VNPT 0 793 0.60% 13
Tổng số 12649 131924 100%