BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 7/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4209 27007 33.29% 1
MATBAO 3329 21308 26.27% 2
GMO RUNSYSTEM 2048 11712 14.44% 3
NHANHOA 1434 9272 11.43% 4
iNET 828 5862 7.23% 5
ESC 214 3219 3.97% 6
WebNIC 78 433 0.53% 7
HI-TEK 48 399 0.49% 8
Instra 43 200 0.25% 9
EuroDNS 27 119 0.15% 10
SPT 22 161 0.20% 11
InterNetX 19 173 0.21% 12
VNPT 0 793 0.98% 13
GLTEC 0 462 0.57% 14
Tổng số 12299 81120 100%