BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 8/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 5216 32223 34.21% 1
MATBAO 3383 24691 26.21% 2
GMO RUNSYSTEM 2189 13901 14.76% 3
NHANHOA 1455 10727 11.39% 4
iNET 868 6730 7.14% 5
ESC 232 3451 3.66% 6
WebNIC 65 498 0.53% 7
HI-TEK 39 438 0.46% 8
SPT 30 191 0.20% 9
Instra 25 225 0.24% 10
InterNetX 23 196 0.21% 11
EuroDNS 22 141 0.15% 12
VNPT 0 793 0.84% 13
Tổng số 13547 94205 100%