BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 5/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4544 18705 33.18% 1
MATBAO 3536 14684 26.05% 2
GMO RUNSYSTEM 1977 8000 14.19% 3
NHANHOA 1367 6369 11.30% 4
ESC 1110 1990 3.53% 5
iNET 858 4287 7.60% 6
VNPT 93 793 1.41% 7
WebNIC 70 306 0.54% 8
HI-TEK 44 304 0.54% 9
InterNetX 33 135 0.24% 10
SPT 28 132 0.23% 11
Instra 27 122 0.22% 12
EuroDNS 8 83 0.15% 13
GLTEC 0 462 0.82% 14
Tổng số 13695 56372 100%