BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 9/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4127 36350 34.33% 1
MATBAO 3107 27798 26.25% 2
GMO RUNSYSTEM 1768 15669 14.80% 3
NHANHOA 1448 12175 11.50% 4
iNET 826 7556 7.14% 5
ESC 218 3669 3.47% 6
WebNIC 55 553 0.52% 7
SPT 33 224 0.21% 8
HI-TEK 33 471 0.44% 9
Instra 32 257 0.24% 10
EuroDNS 19 160 0.15% 11
InterNetX 15 211 0.20% 12
VNPT 0 793 0.75% 13
Tổng số 11681 105886 100%