BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 3/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4459 9886 32.96% 1
MATBAO 3584 7974 26.58% 2
GMO RUNSYSTEM 1832 4114 13.71% 3
NHANHOA 1629 3450 11.50% 4
iNET 961 2524 8.41% 5
ESC 253 580 1.93% 6
VNPT 184 488 1.63% 7
GLTEC 158 351 1.17% 8
HI-TEK 93 188 0.63% 9
WebNIC 51 160 0.53% 10
SPT 44 77 0.26% 11
InterNetX 39 80 0.27% 12
EuroDNS 29 57 0.19% 13
Instra 22 69 0.23% 14
FPT Telecom 0 0 0.00% 15
Tổng số 13338 29998 100%