BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 1/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3490 3490 31.88% 1
MATBAO 2945 2945 26.90% 2
GMO RUNSYSTEM 1502 1502 13.72% 3
NHANHOA 1225 1225 11.19% 4
iNET 1046 1046 9.56% 5
ESC 238 238 2.17% 6
VNPT 190 190 1.74% 7
GLTEC 125 125 1.14% 8
HI-TEK 54 54 0.49% 9
WebNIC 51 51 0.47% 10
Instra 23 23 0.21% 11
EuroDNS 19 19 0.17% 12
SPT 19 19 0.17% 13
InterNetX 19 19 0.17% 14
FPT Telecom 0 0 0.00% 15
Tổng số 10946 10946 100%