BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì năm 2017.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2017 384720 -0.53% 9.85%
2/2017 387663 0.76% 10.77%
3/2017 395911 2.13% 10.54%
4/2017 401208 1.34% 10.23%
5/2017 403819 0.65% 10.14%
6/2017 406761 0.73% 9.66%
7/2017 411558 1.18% 10.16%
8/2017 415245 0.90% 10.19%
9/2017 418534 0.79% 10.23%
10/2017 422601 0.97% 10.48%
11/2017 426888 1.01% 11.00%