BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền phát triển mới năm 2017.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2017 6858 -36.76% -22.22%
2/2017 10320 50.48% 61.93%
3/2017 15004 45.39% 7.97%
4/2017 12485 -16.79% 11.39%
5/2017 12805 2.56% 14.02%
6/2017 13428 4.87% 18.55%
7/2017 11658 -13.18% 10.67%
8/2017 12838 10.12% 14.86%
9/2017 11117 -13.41% 1.69%
10/2017 12118 9.00% 13.76%
11/2017 12953 6.89% 18.13%
Tổng số 131584