BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Internet khu vực & thế giới

Năm: 
Bảng số liệu Biểu đồ

 Biểu đồ số người sử dụng Internet của một số quốc gia trên thế giới.