BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Internet khu vực & thế giới

Năm: 
Bảng số liệu Biểu đồ

 Biểu đồ số người sử dụng Internet của khu vực Đông Nam Á.

 Biểu đồ thị phần số người sử dụng Internet của khu vực Đông Nam Á.