BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Internet khu vực & thế giới

Năm: 
Bảng số liệu   Biểu đồ
 Thống kê số người sử dụng Internet của khu vực Đông Nam Á.

Tên quốc gia

Dân số
( người )

Số người sử dụng

Tỷ lệ 
%

Nguồn số liệu người sử dụng Internet

Myanmar

54666667

120267

0.22

ITU

Cambodia

14280000

179928

1.26

ITU

Brunei

398897

199449

50.00

ITU

Lào

6315789

442105

7.00

ITU

Singapore

5086570

3560599

70.00

ITU

Thái Lan

69059432

14640599

21.20

ITU

Malaysia

28394809

15702329

55.30

ITU

Indonesia

240544304

21889532

9.10

ITU

Philippines

93102703

23275676

25.00

ITU

Việt Nam

86243662

26784035

31.06

ITU

Khu vực Asean

598092832

106794518

17.86

ITU