BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Internet khu vực & thế giới

Năm: 
Bảng số liệu Biểu đồ

 Biểu đồ số lượng người sử dụng Internet của các Châu lục.

 Biểu đồ đồ thị phần số lượng người sử dụng Internet của các châu lục.