BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê tài nguyên Internet

Năm: 
Bảng số liệu   Biểu đồ

Số lượng người sử dụng Internet của các Châu lục trên Thế giới.

Châu lục

Dân số
(người)

Số người sử dụng (người)

Tỷ lệ % 

Nguồn số liệu người sử dụng Internet

Châu Úc

34180000

15030600

43.97

ITU

Châu Phi

963850000

51982300

5.39

ITU

Châu Âu

806720000

333900800

41.39

ITU

Châu Mỹ

909810000

376465200

41.38

ITU

Châu Á

3976820000

686715400

17.27

ITU

Thế giới

6691370000

1464094400

21.88

ITU