BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

THÔNG BÁO SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM
Report on internet statistics of Vietnam

 Tình hình phát triển Internet tháng 5/ 2015.
 Statistics on Internet development upto 5/ 2015
 - Các loại hình thuê bao truy nhập Internet:
    Internet subscription statistic
Tham khảo số liệu tại đây  
 - Tổng băng thông kết nối qua trạm trung chuyển VNIX:
    VNIX bandwidth
137000   Mbps)
 -  Tổng lưu lượng trao đổi qua trạm trung chuyển VNIX :
    Total VNIX Network Traffic
305539494   Gbytes
 -  Tổng số tên miền .vn đã đăng ký:
     Dot VN domain names
-  
 -  Tổng số tên miền đang duy trì trên hệ thống:
     Dot VN active domain names
314227  
 -  Tổng số tên miền Tiếng Việt đã đăng ký:
     Vietnamese domain names
1071163  
 -  Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp :
     Allocated Ipv4 address
15664128   địa chỉ
 -  Số lượng địa chỉ IPv6 qui đổi theo đơn vị /64 đã cấp :
      Allocated Ipv6 address
85901049856  /64 địa chỉ