BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

THÔNG BÁO SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM
Report on internet statistics of Vietnam

Tình hình phát triển Internet tháng 7/2020.
Statistics on Internet development upto 7/2020
- Các loại hình thuê bao truy nhập Internet:
  Internet subscription statistic
Tham khảo số liệu tại đây
- Tổng số tên miền .vn phát triển mới:
  Dot VN domain names
12668 tên miền
- Tổng số tên miền đang duy trì trên hệ thống:
  Dot VN active domain names
506989 tên miền
- Tổng số tên miền Tiếng Việt phát triển mới:
  Vietnamese domain names
103 tên miền
- Tổng số địa chỉ IPv4 đã cấp :
  Allocated Ipv4 address
16033024 địa chỉ
- Số lượng địa chỉ IPv6 qui đổi theo đơn vị /64 đã cấp :
  Allocated Ipv6 address
455274987520 /64 địa chỉ