BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 3/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 264400 56.07%
.com.vn 164814 34.95%
.edu.vn 20377 4.32%
.net.vn 9053 1.92%
.name.vn 5052 1.07%
.org.vn 3036 0.64%
.gov.vn 1995 0.42%
.[tỉnh thành].vn 916 0.19%
.info.vn 860 0.18%
.pro.vn 431 0.09%
.biz.vn 384 0.08%
.ac.vn 127 0.03%
.health.vn 97 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 471564 100%