BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 9/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 280532 57.16%
.com.vn 169872 34.61%
.edu.vn 20883 4.26%
.net.vn 8732 1.78%
.org.vn 3041 0.62%
.name.vn 2741 0.56%
.gov.vn 2039 0.42%
.[tỉnh thành].vn 988 0.20%
.info.vn 866 0.18%
.pro.vn 422 0.09%
.biz.vn 375 0.08%
.ac.vn 127 0.03%
.health.vn 109 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 490750 100%