BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 1/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 283522 57.50%
.com.vn 169555 34.39%
.edu.vn 20788 4.22%
.net.vn 8569 1.74%
.org.vn 2995 0.61%
.name.vn 2746 0.56%
.gov.vn 2028 0.41%
.[tỉnh thành].vn 1006 0.20%
.info.vn 881 0.18%
.pro.vn 401 0.08%
.biz.vn 357 0.07%
.ac.vn 120 0.02%
.health.vn 111 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 493102 100%