BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 10/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 283270 57.25%
.com.vn 171007 34.56%
.edu.vn 20984 4.24%
.net.vn 8742 1.77%
.org.vn 3040 0.61%
.name.vn 2748 0.56%
.gov.vn 2037 0.41%
.[tỉnh thành].vn 991 0.20%
.info.vn 877 0.18%
.pro.vn 425 0.09%
.biz.vn 378 0.08%
.ac.vn 125 0.03%
.health.vn 111 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 494758 100%