BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 5/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 270553 56.49%
.com.vn 166827 34.83%
.edu.vn 20553 4.29%
.net.vn 8912 1.86%
.name.vn 4238 0.88%
.org.vn 3055 0.64%
.gov.vn 2007 0.42%
.[tỉnh thành].vn 930 0.19%
.info.vn 843 0.18%
.pro.vn 420 0.09%
.biz.vn 375 0.08%
.ac.vn 125 0.03%
.health.vn 109 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 478969 100%