BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 8/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 278557 57.08%
.com.vn 169178 34.67%
.edu.vn 20765 4.26%
.net.vn 8798 1.80%
.org.vn 3059 0.63%
.name.vn 2742 0.56%
.gov.vn 2016 0.41%
.[tỉnh thành].vn 968 0.20%
.info.vn 853 0.17%
.pro.vn 425 0.09%
.biz.vn 378 0.08%
.ac.vn 128 0.03%
.health.vn 112 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 488002 100%