BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 5/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 291772 58.01%
.com.vn 170891 33.97%
.edu.vn 21228 4.22%
.net.vn 8642 1.72%
.org.vn 2966 0.59%
.name.vn 2591 0.52%
.gov.vn 2039 0.41%
.[tỉnh thành].vn 988 0.20%
.info.vn 886 0.18%
.pro.vn 404 0.08%
.biz.vn 340 0.07%
.ac.vn 119 0.02%
.health.vn 102 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 502991 100%