BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 11/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 285198 57.37%
.com.vn 171514 34.50%
.edu.vn 21002 4.22%
.net.vn 8716 1.75%
.org.vn 3022 0.61%
.name.vn 2702 0.54%
.gov.vn 2048 0.41%
.[tỉnh thành].vn 992 0.20%
.info.vn 881 0.18%
.pro.vn 419 0.08%
.biz.vn 363 0.07%
.ac.vn 125 0.03%
.health.vn 110 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 497115 100%