BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 3/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 289556 57.78%
.com.vn 171106 34.14%
.edu.vn 21123 4.22%
.net.vn 8652 1.73%
.org.vn 2983 0.60%
.name.vn 2754 0.55%
.gov.vn 2035 0.41%
.[tỉnh thành].vn 1003 0.20%
.info.vn 901 0.18%
.pro.vn 406 0.08%
.biz.vn 348 0.07%
.ac.vn 119 0.02%
.health.vn 115 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 501124 100%