BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 6/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 272962 56.65%
.com.vn 167597 34.78%
.edu.vn 20545 4.26%
.net.vn 8847 1.84%
.name.vn 4008 0.83%
.org.vn 3055 0.63%
.gov.vn 2005 0.42%
.[tỉnh thành].vn 927 0.19%
.info.vn 852 0.18%
.pro.vn 418 0.09%
.biz.vn 380 0.08%
.ac.vn 128 0.03%
.health.vn 109 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 481855 100%