BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 2/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 259369 55.89%
.com.vn 162541 35.03%
.edu.vn 20262 4.37%
.net.vn 8987 1.94%
.name.vn 5090 1.10%
.org.vn 3018 0.65%
.gov.vn 1983 0.43%
.[tỉnh thành].vn 888 0.19%
.info.vn 848 0.18%
.pro.vn 432 0.09%
.biz.vn 380 0.08%
.ac.vn 128 0.03%
.health.vn 96 0.02%
.int.vn 22 0.00%
Tổng số tên miền 464044 100%