BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 9/2019.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7779 62.34%
.com.vn 3804 30.49%
.edu.vn 527 4.22%
.net.vn 177 1.42%
.[tỉnh thành].vn 40 0.32%
.name.vn 39 0.31%
.org.vn 38 0.30%
.info.vn 33 0.26%
.gov.vn 32 0.26%
.pro.vn 4 0.03%
.biz.vn 4 0.03%
.health.vn 1 0.01%
.ac.vn 0 0.00%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12478 100%