BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 5/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8076 63.42%
.com.vn 3751 29.46%
.edu.vn 524 4.11%
.net.vn 242 1.90%
.org.vn 38 0.30%
.name.vn 33 0.26%
.[tỉnh thành].vn 29 0.23%
.info.vn 23 0.18%
.gov.vn 10 0.08%
.pro.vn 5 0.04%
.ac.vn 2 0.02%
.biz.vn 1 0.01%
.int.vn 0 0.00%
.health.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12734 100%