BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 3/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 7620 63.61%
.com.vn 3524 29.42%
.edu.vn 465 3.88%
.net.vn 205 1.71%
.name.vn 32 0.27%
.org.vn 32 0.27%
.[tỉnh thành].vn 28 0.23%
.gov.vn 27 0.23%
.info.vn 23 0.19%
.pro.vn 14 0.12%
.health.vn 5 0.04%
.ac.vn 3 0.03%
.biz.vn 2 0.02%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 11980 100%