BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 3/2020.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 214578 42.82%
Miền Trung 42386 8.46%
Miền Nam 223689 44.64%
Nước ngoài 20471 4.09%
Tổng cộng 501124 100%