BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 4/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 205313 43.03%
Miền Trung 39174 8.21%
Miền Nam 213103 44.67%
Nước ngoài 19498 4.09%
Tổng cộng 477088 100%