BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 5/2020.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 215164 42.78%
Miền Trung 42608 8.47%
Miền Nam 224588 44.65%
Nước ngoài 20631 4.10%
Tổng cộng 502991 100%