BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 12/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 212732 42.81%
Miền Trung 41725 8.40%
Miền Nam 222338 44.74%
Nước ngoài 20179 4.06%
Tổng cộng 496974 100%