BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 2/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 200596 43.23%
Miền Trung 33241 7.16%
Miền Nam 210961 45.46%
Nước ngoài 19246 4.15%
Tổng cộng 464044 100%