BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 12/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 203220 43.62%
Miền Trung 33286 7.14%
Miền Nam 210146 45.11%
Nước ngoài 19238 4.13%
Tổng cộng 465890 100%