BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 6/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 206888 42.94%
Miền Trung 39494 8.20%
Miền Nam 215805 44.79%
Nước ngoài 19668 4.08%
Tổng cộng 481855 100%