BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 11/2019.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 212519 42.75%
Miền Trung 41613 8.37%
Miền Nam 222896 44.84%
Nước ngoài 20087 4.04%
Tổng cộng 497115 100%