BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền duy trì theo khu vực tháng 6/2020.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 216062 42.68%
Miền Trung 42950 8.48%
Miền Nam 226557 44.76%
Nước ngoài 20622 4.07%
Tổng cộng 506191 100%