BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 12/2018.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4647 42.73%
Miền Trung 845 7.77%
Miền Nam 5206 47.87%
Nước ngoài 177 1.63%
Tổng cộng 10875 100%