BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 9/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 179549 36.59% 1
MATBAO 117272 23.90% 2
GMO RUNSYSTEM 60597 12.35% 3
NHANHOA 50594 10.31% 4
iNET 36983 7.54% 5
VNPT 15784 3.22% 6
ESC 11417 2.33% 7
HI-TEK 9565 1.95% 8
WebNIC 4063 0.83% 9
Instra 2042 0.42% 10
EuroDNS 1495 0.30% 11
InterNetX 1255 0.26% 12
Megazone 80 0.02% 13
Tổng số (*) 490696 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam