BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 4/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 175411 36.77% 1
MATBAO 111817 23.44% 2
GMO RUNSYSTEM 58597 12.28% 3
NHANHOA 48993 10.27% 4
iNET 31436 6.59% 5
VNPT 16660 3.49% 6
ESC 13560 2.84% 7
HI-TEK 9603 2.01% 8
WebNIC 3756 0.79% 9
SPT 2523 0.53% 10
Instra 1894 0.40% 11
EuroDNS 1525 0.32% 12
InterNetX 1259 0.26% 13
Tổng số (*) 477034 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam