BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 2/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 170710 36.79% 1
MATBAO 107884 23.25% 2
GMO RUNSYSTEM 56774 12.24% 3
NHANHOA 47244 10.18% 4
iNET 30249 6.52% 5
VNPT 16987 3.66% 6
ESC 13769 2.97% 7
HI-TEK 9613 2.07% 8
WebNIC 3595 0.77% 9
SPT 2566 0.55% 10
Instra 1811 0.39% 11
EuroDNS 1517 0.33% 12
InterNetX 1271 0.27% 13
Tổng số (*) 463990 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam