BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 6/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 176820 36.70% 1
MATBAO 114029 23.67% 2
GMO RUNSYSTEM 59489 12.35% 3
NHANHOA 49443 10.26% 4
iNET 34812 7.23% 5
VNPT 16229 3.37% 6
ESC 12684 2.63% 7
HI-TEK 9634 2.00% 8
WebNIC 3865 0.80% 9
Instra 1985 0.41% 10
EuroDNS 1518 0.32% 11
InterNetX 1249 0.26% 12
SPT 30 0.01% 13
Megazone 14 0.00% 14
Tổng số (*) 481801 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam