BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 12/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 180034 36.23% 1
MATBAO 120089 24.17% 2
GMO RUNSYSTEM 61481 12.37% 3
NHANHOA 51000 10.26% 4
iNET 38492 7.75% 5
VNPT 15293 3.08% 6
ESC 11425 2.30% 7
HI-TEK 9409 1.89% 8
WebNIC 4251 0.86% 9
Instra 2079 0.42% 10
EuroDNS 1499 0.30% 11
InterNetX 1286 0.26% 12
Viettel 428 0.09% 13
Megazone 154 0.03% 14
Tổng số (*) 496920 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam