BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 5/2020.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 180458 35.88% 1
MATBAO 123246 24.51% 2
GMO RUNSYSTEM 61754 12.28% 3
NHANHOA 51176 10.18% 4
iNET 40396 8.03% 5
VNPT 14354 2.85% 6
ESC 11063 2.20% 7
HI-TEK 9202 1.83% 8
WebNIC 4462 0.89% 9
Instra 2144 0.43% 10
EuroDNS 1585 0.32% 11
InterNetX 1395 0.28% 12
Viettel 1311 0.26% 13
Megazone 222 0.04% 14
VINAHOST 168 0.03% 15
Tổng số (*) 502936 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam