BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 11/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 180715 36.36% 1
MATBAO 119631 24.07% 2
GMO RUNSYSTEM 61557 12.38% 3
NHANHOA 51208 10.30% 4
iNET 38129 7.67% 5
VNPT 15454 3.11% 6
ESC 11470 2.31% 7
HI-TEK 9476 1.91% 8
WebNIC 4193 0.84% 9
Instra 2070 0.42% 10
EuroDNS 1487 0.30% 11
InterNetX 1276 0.26% 12
Viettel 266 0.05% 13
Megazone 129 0.03% 14
Tổng số (*) 497061 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam