BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 6/2020.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 181571 35.87% 1
MATBAO 124326 24.56% 2
GMO RUNSYSTEM 61859 12.22% 3
NHANHOA 51407 10.16% 4
iNET 41077 8.12% 5
VNPT 14186 2.80% 6
ESC 10952 2.16% 7
HI-TEK 9095 1.80% 8
WebNIC 4497 0.89% 9
Instra 2138 0.42% 10
EuroDNS 1582 0.31% 11
Viettel 1532 0.30% 12
InterNetX 1402 0.28% 13
VINAHOST 285 0.06% 14
Megazone 227 0.04% 15
Tổng số (*) 506136 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam