BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 12/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 171513 36.82% 1
MATBAO 107545 23.09% 2
GMO RUNSYSTEM 57000 12.24% 3
NHANHOA 46953 10.08% 4
iNET 29992 6.44% 5
VNPT 17459 3.75% 6
ESC 14993 3.22% 7
HI-TEK 9661 2.07% 8
WebNIC 3541 0.76% 9
SPT 2592 0.56% 10
Instra 1809 0.39% 11
EuroDNS 1517 0.33% 12
InterNetX 1261 0.27% 13
Tổng số (*) 465836 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam