BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được duy trì của các nhà đăng ký tháng 7/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền duy trì Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 177835 36.71% 1
MATBAO 115350 23.81% 2
GMO RUNSYSTEM 59857 12.36% 3
NHANHOA 49850 10.29% 4
iNET 35428 7.31% 5
VNPT 16060 3.32% 6
ESC 11678 2.41% 7
HI-TEK 9618 1.99% 8
WebNIC 3938 0.81% 9
Instra 2006 0.41% 10
EuroDNS 1515 0.31% 11
InterNetX 1258 0.26% 12
Megazone 45 0.01% 13
SPT 0 0.00% 14
Tổng số (*) 484438 100%

(*): Chưa bao gồm các tên miền hiện đang được duy trì cho hoạt động của Trung tâm Internet Việt Nam