BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 12/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3472 50792 34.31% 1
MATBAO 3093 39216 26.49% 2
GMO RUNSYSTEM 1669 22076 14.91% 3
iNET 1183 14075 9.51% 4
NHANHOA 1093 16636 11.24% 5
Viettel 161 422 0.29% 6
ESC 159 2218 1.50% 7
WebNIC 55 926 0.63% 8
EuroDNS 29 243 0.16% 9
Megazone 25 154 0.10% 10
Instra 23 541 0.37% 11
InterNetX 22 275 0.19% 12
HI-TEK 18 463 0.31% 13
VNPT 0 0 0.00% 14
Tổng số 11002 148037 100%