BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 7/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4786 29700 34.63% 1
MATBAO 3632 22895 26.69% 2
GMO RUNSYSTEM 1891 12815 14.94% 3
NHANHOA 1404 9831 11.46% 4
iNET 1271 7611 8.87% 5
ESC 219 1280 1.49% 6
WebNIC 85 537 0.63% 7
Instra 39 364 0.42% 8
Megazone 31 45 0.05% 9
InterNetX 26 179 0.21% 10
HI-TEK 25 314 0.37% 11
EuroDNS 16 124 0.14% 12
SPT 0 81 0.09% 13
VNPT 0 0 0.00% 14
Tổng số 13425 85776 100%