BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 4/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4441 15684 34.58% 1
MATBAO 3458 12082 26.64% 2
GMO RUNSYSTEM 1891 6881 15.17% 3
NHANHOA 1419 5241 11.56% 4
iNET 1127 3909 8.62% 5
ESC 171 601 1.33% 6
WebNIC 122 302 0.67% 7
Instra 46 209 0.46% 8
HI-TEK 35 188 0.41% 9
InterNetX 25 96 0.21% 10
EuroDNS 20 76 0.17% 11
SPT 11 81 0.18% 12
VNPT 0 0 0.00% 13
Tổng số 12766 45350 100%