BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 6/2019.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4197 24914 34.43% 1
MATBAO 3534 19263 26.62% 2
GMO RUNSYSTEM 1895 10924 15.10% 3
NHANHOA 1484 8427 11.65% 4
iNET 1231 6340 8.76% 5
ESC 258 1061 1.47% 6
WebNIC 94 452 0.62% 7
Instra 72 325 0.45% 8
HI-TEK 72 289 0.40% 9
InterNetX 22 153 0.21% 10
EuroDNS 16 108 0.15% 11
Megazone 14 14 0.02% 12
VNPT 0 0 0.00% 13
SPT 0 81 0.11% 14
Tổng số 12889 72351 100%