BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 12/2018.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3695 49503 34.67% 1
MATBAO 2895 37272 26.10% 2
GMO RUNSYSTEM 1978 21857 15.31% 3
NHANHOA 1158 16427 11.50% 4
iNET 819 10275 7.20% 5
ESC 135 4184 2.93% 6
WebNIC 58 747 0.52% 7
Instra 53 414 0.29% 8
HI-TEK 30 561 0.39% 9
InterNetX 20 265 0.19% 10
EuroDNS 18 201 0.14% 11
SPT 16 300 0.21% 12
VNPT 0 793 0.56% 13
Tổng số 10875 142799 100%