BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì năm 2018.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2018 432265 0.42% 12.36%
2/2018 430777 -0.34% 11.12%
3/2018 438157 1.71% 10.67%
4/2018 441755 0.82% 10.11%
5/2018 444862 0.70% 10.16%
6/2018 448485 0.81% 10.26%
7/2018 450692 0.49% 9.51%
8/2018 453979 0.73% 9.33%
9/2018 455971 0.44% 8.94%
10/2018 460412 0.97% 8.95%
11/2018 463328 0.63% 8.54%
12/2018 465890 0.55% 8.23%