BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền phát triển mới năm 2019.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2019 10053 -7.56% -8.16%
2/2019 7934 -21.08% 38.85%
3/2019 14597 83.98% 9.44%
4/2019 12766 -12.54% 0.69%
5/2019 14112 10.54% 3.04%
6/2019 12889 -8.67% 3.53%
7/2019 13425 4.16% 9.16%
8/2019 13044 -2.84% -3.71%
9/2019 12478 -4.34% 6.82%
10/2019 13704 9.83% 2.35%
11/2019 12114 -11.60% -4.23%
12/2019 11002 -9.18% 1.17%
Tổng số 148118