BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền phát triển mới năm 2018.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2018 10946 -7.57% 59.61%
2/2018 5714 -47.80% -44.63%
3/2018 13338 133.43% -11.10%
4/2018 12679 -4.94% 1.55%
5/2018 13695 8.01% 6.95%
6/2018 12449 -9.10% -7.29%
7/2018 12299 -1.20% 5.50%
8/2018 13547 10.15% 5.52%
9/2018 11681 -13.77% 5.07%
10/2018 13389 14.62% 10.49%
11/2018 12649 -5.53% -2.35%
12/2018 10875 -14.02% -8.17%
Tổng số 143261